Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Selma af 1914”

 

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Selma af 1914. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune og har adresse på Edvard Thomsens vej 9A. 1. 107. 2300 København S

§ 2 Formål
Foreningen er non-profit. Inden for rammerne af det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde har foreningen til formål:

 • At give unge og voksne muligheder for at udvikle deres ressourcer gennem folkeoplysende aktiviteter, der tager udgangspunkt i dykning og danske maritime traditioner, så som Dykning, skibsbyggeri, sejlads, havmiljø, forskning m.m.
 • At fremme deltagernes personlige og sociale udvikling, deres selvtillid og skabende evner samt deres lyst og kapacitet til aktiv deltagelse.
 • At skabe et åbent og rummeligt fællesskab af aktive medlemmer, der frivilligt bidrager med viden og innovation til foreningens folkeoplysende aktiviteter, og samtidig danner et kulturelt og socialt fællesskab omkring skibet Selma af 1914.
 • At tilrettelægge tværgående kulturarrangementer i samarbejde med civile, offentlige og private aktører.
 • At udvikle og drive socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet ubeskåret går til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Foreningen er i overført betydning et skib, og medlemmerne betegnes derfor som foreningens besætning.

Stk. 2. Foreningen optager som besætningsmedlem enhver privatperson over 15 år, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 3. Besætningsmedlemmer mellem 15 og 18 år kaldes skibsdrenge/-piger. Besætningsmedlemmer over 18 år kaldes jungmænd/-kvinder.

Stk. 4. Foreningen optager som mæcen enhver virksomhed eller privatperson, som med donationer støtter foreningens formål. Mæcener har ikke stemmeret.

Stk. 5. Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen ved almindeligt flertal.

Stk. 6. Bestyrelsen kan opsige besætningsmedlemmer, som ikke har betalt kontingent eller handler i modstrid med foreningens vedtægter og formål. Det opsagte besætningsmedlem ret til at få prøvet bestyrelsens beslutning på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år seneste den 1. april. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker per e-mail.

Stk. 3.  Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt via e-mail til formanden (skipper) senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres via e-mail sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4.  Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Registrering af stemmeberettigede besætningsmedlemmer
 • Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingentsatser efter bestyrelsens indstilling
 • Valg af mindst 3 og maksimalt 7 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af op til 2 letmatroser (suppleanter) til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 5.  Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, som kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte besætningsmedlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dirigenten, der ikke må være besætningsmedlem i foreningen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder, og bekræfter ved sin underskrift referatets rigtighed.

Stk. 6.  Alle besætningsmedlemmer, der senest på dagen for generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent, har ret til én stemme.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede besætningsmedlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2.  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 Foreningens ledelse

Stk. 1.  Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2.  Bestyrelsen består af mindst 3 og maksimalt 7 medlemmer. Endvidere vælges op til to letmatroser (suppleant) til bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder letmatrosen. Valgbare er jungmænd og jungkvinder (besætningsmedlemmer over 18 år).

Stk. 3.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med overstyrmand (formand), styrmand (næstformand), hovmester (kasserer) og op til 4 matroser (ordinære bestyrelsesmedlemmer). Skipper (skibet Selmas ejer) fungerer som bestyrelsens sekretær og foreningens daglige leder.

Stk. 4. Bestyrelsens fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 5. Bestyrelsen kan udpege gaster (eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer), hvis særlige ekspertise kan komme foreningen til gode. Gasterne behøver ikke være besætningsmedlemmer og deltager i bestyrelsesmøder med taleret. Gasterne skal underskrive erklæring om tavshedspligt.

Stk. 6.  Bestyrelsen afholder møde mindst 3 gange årligt. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved mødets afslutning eller ved først komne møde. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.

Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når overstyrmanden (formanden) og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem er til stede, se dog § 6 stk. 8. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret foreningens skipper (daglig leder og ejer af skibet Selma) samt eventuelt udpegede gaster (eksterne bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsen kan desuden invitere andre deltagere til møderne.

Stk. 8.  Skipper har vetoret i forhold til beslutninger, der direkte vedrører skibet Selma. Dette omfatter blandt andet forhold som sikkerhed, ejendomsforsikring, vedligeholdelse, kajudgifter, sejlads og fysiske forandringer af skibet.

 

§ 7  Tegningsret

Stk. 1.  Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være overstyrmanden (formand) eller i dennes fravær styrmanden (næstformand).

Stk. 2.  Optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Den samlede bestyrelse kan meddele enkeltpersoner prokura, dog ikke omfattende forhold beskrevet i § 7 stk. 2.

 

§ 8  Kontingent

Stk. 1.  Kontingentsatser for besætningsmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2.  Der betales kontingent svarende til 12 måneder ved første indmeldelse og gældende indtil kalenderårets udgang. Årligt kontingent er herefter forfaldent inden udgangen af januar måned.

 

§ 9 Hæftelse

Stk. 1.  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 10 Regnskab og Økonomi

Stk. 1.  Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Revision finders sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 3. Regnskab og status skal forsynes med revisors påtegning.

Stk. 4. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens økonomi, og skal forud for hver sæson (kalenderår) udarbejde et budget og en aktivitetsplan.

Stk. 5.  Den daglige økonomi bestyres af hovmester (kasserer) og Skipper (daglig leder), som skal oplyse om alle væsentlige ændringer i forhold til det gældende budget samt foreligge bestyrelsen kvartalsvise budgetopfølgninger.

 

§10 Opløsning

Stk. 1.  Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, med et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte besætningsmedlemmer.

Stk. 2.  Ved opløsning overdrages et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud til en anden forening, som har hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, jf. § 5, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

København, den 25. November 2015.