Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Selma af 1914”

§ 1 Navn og hjemsted


Foreningens navn er Selma af 1914. Foreningen har hjemsted i Tårnby Kommune og har adresse på
havnen, Scanport havn, Ved Havnen 2, 2770 Kastrup.


§ 2 Formål


Foreningen er non-profit. Inden for rammerne af det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde har
foreningen til formål:
• At give udsatte eller marginaliserede unge og voksne muligheder for at udvikle deres
ressourcer gennem folkeoplysende aktiviteter, der tager udgangspunkt i danske maritime
traditioner, så som skibsbyggeri, sejlads, havmiljø, forskning m.m.
• At fremme deltagernes personlige og sociale udvikling, deres selvtillid og skabende evner
samt deres lyst og kapacitet til aktiv deltagelse.
• At skabe et åbent og rummeligt fællesskab af aktive medlemmer, der frivilligt bidrager med
viden og innovation til foreningens folkeoplysende aktiviteter, og samtidig danner et
kulturelt og socialt fællesskab omkring skibet Selma af 1914.
• At tilrettelægge tværgående kulturarrangementer i samarbejde med civile, offentlige og
private aktører.
• At udvikle og drive socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet ubeskåret går til
aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.
§ 3 Medlemskab
Stk. 1. Foreningen er i overført betydning et skib, og medlemmerne betegnes derfor som
foreningens besætning.
Stk. 2. Foreningen optager som besætningsmedlem enhver privatperson over 15 år, som tilslutter sig
foreningens formål.
Stk. 3. Besætningsmedlemmer mellem 15 og 18 år kaldes skibsdrenge/-piger.
Besætningsmedlemmer over 18 år kaldes jungmænd/-kvinder.
Stk. 4. Foreningen optager som mæcen enhver virksomhed eller privatperson, som med donationer
støtter foreningens formål. Mæcener har ikke stemmeret.
Stk. 5. Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen ved almindeligt flertal.
Stk. 6. Bestyrelsen kan opsige besætningsmedlemmer, som ikke har betalt kontingent eller handler i
modstrid med foreningens vedtægter og formål. Det opsagte besætningsmedlem ret til at få prøvet
bestyrelsens beslutning på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år seneste den 1. april. Bestyrelsen indkalder til
ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker
per e-mail.
Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt via e-mail til formanden (skipper) senest
2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres via e-mail
sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 4. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent og referent
• Registrering af stemmeberettigede besætningsmedlemmer
• Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
• Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
• Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til
godkendelse
• Behandling af indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingentsatser efter bestyrelsens indstilling
• Valg af mindst 3 og maksimalt 7 bestyrelsesmedlemmer
• Valg af op til 2 letmatroser (suppleanter) til bestyrelsen
• Valg af revisor
• Eventuelt
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.
Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, som
kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte besætningsmedlemmer. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dirigenten,
der ikke må være besætningsmedlem i foreningen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle
spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder, og bekræfter ved sin underskrift referatets
rigtighed.
Stk. 6. Alle besætningsmedlemmer, der senest på dagen for generalforsamlingens afholdelse har
betalt kontingent, har ret til én stemme.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede besætningsmedlemmer
skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes
behandlet.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens
modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§ 6 Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af
generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 3 og maksimalt 7 medlemmer. Endvidere vælges op til to
letmatroser (suppleant) til bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder
letmatrosen. Valgbare er jungmænd og jungkvinder (besætningsmedlemmer over 18 år).
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med overstyrmand (formand), styrmand (næstformand),
hovmester (kasserer) og op til 4 matroser (ordinære bestyrelsesmedlemmer). Skipper (skibet Selmas
ejer) fungerer som bestyrelsens sekretær og foreningens daglige leder.
Stk. 4. Bestyrelsens fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
Stk. 5. Bestyrelsen kan udpege gaster (eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer), hvis særlige
ekspertise kan komme foreningen til gode. Gasterne behøver ikke være besætningsmedlemmer og
deltager i bestyrelsesmøder med taleret. Gasterne skal underskrive erklæring om tavshedspligt.
Stk. 6. Bestyrelsen afholder møde mindst 3 gange årligt. Der føres beslutningsreferat over
bestyrelsesmøderne, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved mødets
afslutning eller ved først komne møde. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der
vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.
Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når overstyrmanden (formanden) og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem
er til stede, se dog § 6 stk. 8. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I
bestyrelsens møder deltager uden stemmeret foreningens skipper (daglig leder og ejer af skibet
Selma) samt eventuelt udpegede gaster (eksterne bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsen kan desuden
invitere andre deltagere til møderne.
Stk. 8. Skipper har vetoret i forhold til beslutninger, der direkte vedrører skibet Selma. Dette
omfatter blandt andet forhold som sikkerhed, ejendomsforsikring, vedligeholdelse, kajudgifter,
sejlads og fysiske forandringer af skibet.
§ 7 Tegningsret
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
overstyrmanden (formand) eller i dennes fravær styrmanden (næstformand).
Stk. 2. Optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede
bestyrelse.
Stk. 3. Den samlede bestyrelse kan meddele enkeltpersoner prokura, dog ikke omfattende forhold
beskrevet i § 7 stk. 2.
§ 8 Kontingent
Stk. 1. Kontingentsatser for besætningsmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 2. Der betales kontingent svarende til 12 måneder ved første indmeldelse og gældende indtil
kalenderårets udgang. Årligt kontingent er herefter forfaldent inden udgangen af januar måned.
§ 9 Hæftelse
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 10 Regnskab og Økonomi
Stk. 1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Revision finders sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn
kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Stk. 3. Regnskab og status skal forsynes med revisors påtegning.
Stk. 4. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens økonomi, og skal forud for hver
sæson (kalenderår) udarbejde et budget og en aktivitetsplan.
Stk. 5. Den daglige økonomi bestyres af hovmester (kasserer) og Skipper (daglig leder), som skal
oplyse om alle væsentlige ændringer i forhold til det gældende budget samt foreligge bestyrelsen
kvartalsvise budgetopfølgninger.
§10 Opløsning
Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen, med et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte besætningsmedlemmer.
Stk. 2. Ved opløsning overdrages et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud til en anden
forening, som har hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og har et
almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, jf. § 5, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 837 af
6. august 2008.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
København, den 25. November 2015.
Dirigentens navn og underskrift